• Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Què és la BLACK MUSIC?

La Black Músic és un gènere musical. De fet és el gènere més influent de la música popular moderna. Partint d'una arrel comuna, ha creat els estils musicals més escoltats des dels inicis del segle XX fins a l'actualitat.

 

La Black Music o Afro american músic és tota la música que deriva  dels cants espirituals i les worksongs dels esclaus africans que treballaven als camps de cotó. Aquesta música popular  va sorgir per necessitat en lloc de ser una forma d’art o d’expressió. Els primers gèneres es remunten al segle XIX, en un moment en què l’esclavitud dels africans encara era omnipresent als Estats Units. Aquestes primeres generacions d'afroamericans sovint cantaven cançons durant el seu treball dur, inspirades en els ritmes nadius del seu continent d'origen. A més d’alleujar una mica el patiment, les seves cançons de treball també van actuar com una eina intel·ligent de comunicació per a missatges ocults. Disfressats de música rítmica a cappella, les cançons de treball permetien als esclaus evitar el control del supervisor. Els cants de treball també coneguts com a "hollers" es caracteritzen per un brunzit repetitiu al cànon i ja fan ús de "blue notes" característiques del blues. Les principals influències del primer gènere musical popular són la música d’arrel africana, les balades populars negres i les bandes Jug.

 

Aquesta és l'arrel primigènia de la BLACK MUSIC, però aquells primers creadors africans no podien ni imaginar quina seria la influència de la música que estaven creant en tot el que vindria després: A ells els devem més del 70% de la música popular del segle XX. De la música dels camps de cotó a la radio-fórmula. Del Blues del delta al Rap. Del Gospel a l'R&B. De música per a un col·lectiu d'esclaus negres a música de referència per a tota la humanitat, això pràcticament només en 150 anys.

 

Els primers gèneres de la Black Music derivats de les worksongs son el Blues, el Gospel i el Jazz: cadascun amb les seves barreges i el seu context. I això només és el 1er esglaó: durant el segle XX l'evolució ens porta cap al Rhythm'n'blues, el Soul i en la confluència del Rhythm'n'blues amb el country neix el Rock'n'roll, on la Black music aconsegueix ser ja un fenomen mundial que no entén de colors ni de fronteres. I d'aquí en derivaran multitud d'estils. Del rock acabaran sorgint estils molt mes extrems com pot ser el hard rock, el metal o el grunge. De la barreja del blues i el mento en sortiran ritmes jamaicans, com el rocksteady i l'ska.  Del Soul en sortiran ritmes mes ballables com el Funk i el disco i també urbans com l'R&B o el rap. El Blues , el jazz i el gospel seguiran evolucionant en noves fusions i així successivament fins els nostres dies. La història de la Black Músic és apassionant i te episodis molt remarcables: des de la influència d'artistes britànics com Clapton o els Stones en la popularització  del blues als estats units, l'aparició del funk com a la evolució d'elements del soul i el jazz o la recuperació del soul a principis dels anys 2000 de la mà d'artistes com Amy winehouse, Macy Gray, Adele, Alicia Keys o John Legend.

 

Per qui hi estigui interessat, hi ha un mapa conceptual de la música on es pot veure aquesta evolució i algunes de les històries associades en aquesta web: https://musicmap.info

 

Què ha suposat la Black Music?

 La Black Music ha estat el pal de paller de la música moderna. Musicalment no hi ha un altre estil que tingui tanta influència en la música ni que hagi donat peu a un ventall tant ric de variacions. Però a banda d'un estil musical ha suposat un element un element de revolució social, des de l'inici fins a l'actualitat. A l'origen era claríssim: un tret identitari per a un col·lectiu oprimit i esclavitzat. Amb la seva primera evolució va ser un motiu de trencament de barreres racials: la música dels afroamericans es va convertir en un element d'atracció per a tothom, fins que amb el temps tothom se la va fer seva i va passar a ser protagonista absoluta: es trenquen barreres musicals i socials. Tothom fa i vol fer Black Music. Si ens fixem en la evolució, passem d'un cant minoritari d'esclaus negres a la música que tothom vol fer arreu, sigui quin sigui el color de pell, cultura o procedència. És un dels primers fenòmens a nivell mundial.  La segona evolució va venir amb l'alliberament de la dona. En una societat amb un potent component masclista, artistes de Soul com Aretha Franklin utilitzen la música per a reivindicar el paper de la dona dins la societat. La black music ha estat present en la majoria de processos de canvi del segle XX: el moviment contra la guerra del Vietnam, els moviments anti-globalització, l'alliberament sexual o el reconeixement dels col·lectius LGTBI.

 

Objectius del  Black Music Festival

Donar visibilitat a aquesta realitat musical i la seva història: El 80% de la població desconeix completament que la majoria dels estils musicals que escolta avui en dia  tenen un origen que es remet als esclaus dels camps de cotó del sud dels estats units. Reivindicar aquest paper i donar-li importància.

Fer evident que la  Black Music no te res a veure amb el color de la pell de qui la composa  o interpreta. És un referent importantíssim a nivell musical que en 150 anys  ha esdevingut patrimoni de tota la humanitat. D'un origen fruit de la opressió a una de les manifestacions culturals més importants de tots els temps.

Fer presents tots els estils derivats de l'arrel comuna de la Black Music: Els antics i els actuals; el blues, el gospel, el rhythm & blues, el funk i el soul, però també el rap, el reggae, el dancehall o el Nu R&B. Passat, present i futur de la Black Music.

Fer que tothom pugui gaudir d'aquesta música: Programar artistes clàssics i històrics de tots aquests gèneres i també artistes actuals. Artistes internacionals i artistes de casa. Artistes coneguts i artistes emergents.

Realitzar activitats complementàries, socials i de formació que incideixin en la societat: Black Music Band, Black Music Big Band Junior, Projecte Música a l'Est, Black Music Choir, Casal Black Music.

 

Image
Image
Image
Image

What is Black Music?

There are many things that have become universal, that had a local or concrete origin. The denomination of these things refers to their origin as a sign of respect, recognisement and admiration, but the fact that they have become universal has projected them beyond social, racial, religious or political circumstances . When we talk about black music, we are talking strictly about music, and we do not know any other more appropriate and respectful name than this to define a type of music that beyond its historical origins, has been part of the global collective imagination, regardless of what the physical or ideological traits of their performers are. Music is universal and all musical styles come together in this definition.

So, we’re talking about MUSIC, not the people that plays in each moment: Black Music Festival is a TRIBUTE to the importance of this music in the world today. Instead of calling Blues Music Festival or Soul music festival, we named as BLACK MUSIC FESTIVAL as a recognition of the importance of the origin and the lecagy, (because not everyone knows) and to evidence the influence that this ROOT t is the beginning of most of the music played and listened today. A chinese guy playin funk, is doing black music. Maybe doesn’t know, but is doing. It’s not about origin of the player. It’s about origin of the music and the legacy of the ones that created those styles.

Black Music is a genre of music. In fact, it is the most influential genre of modern popular music. Starting from a common root, he has created the most listened musical styles from the beginning of the 20th century to the present day.

Black Music is all music derived from the spiritual songs and worksongs of African slaves working in the cotton fields. This popular music arose out of necessity rather than an art form or expression. The first genres date back to the 19th century, when African slavery was still prevalent in the United States. These early generations of African Americans often sang songs during their hard work, inspired by the native rhythms of their home continent. In addition to alleviating the suffering a bit, his work songs also acted as a clever communication tool for hidden messages. Disguised as a cappella rhythmic music, the working songs allowed the slaves to escape the control of the supervisor. The work songs also known as "potters" are characterized by a repetitive buzz in the canon and already make use of "blue notes" characteristic of the blues. The main influences of the first popular music genre are African-origin music, black folk ballads and Jug bands.

This is the original root of BLACK MUSIC, but those early African creators could not even imagine the influence of the music they were creating on everything that would come after: To them we owe more than 80% of the popular music of the world. twentieth century. From the music of the cotton fields to the radio-formula. From Delta Blues to Rap. From Gospel to R&B. From music for a group of black slaves to music of reference FOR ALL MANKIND. This in almost only 150 years.

The first genres of Black Music derived from worksongs are Blues, Gospel and Jazz: each with its own mixes and context. And this is only the first step: during the twentieth century the evolution takes us to Rhythm'n'blues, Soul and at the confluence of Rhythm'n'blues with country was born Rock'n'roll, where the Black music is already a global phenomenon that does not understand colors or borders. And from this will come a multitude of styles. Much more extreme styles such as hard rock, metal and grunge will emerge from rock. Jamaican rhythms, such as rocksteady and ska, will emerge from the mix of blues and chin. From the Soul will come more danceable rhythms such as Funk and disco and also urban rhythms such as R&B or rap. Blues, jazz and gospel will continue to evolve into new fusions and so on to this day. The history of the Black Musician is exciting and has very remarkable episodes: The meeting between British artists like the Stones with american bluesmen like muddy waters, that made a new spring for blues recognition in the US. The emergence of funk and the evolution of soul elements and jazz. The soul recovery in the early 2000s by artists such as Amy Winehouse, Macy Gray, Adele, Alicia Keys and John Legend.

For those who are interested, there is a concept map of music where you can see this evolution and some of the stories associated with this website: https://musicmap.info

What has Black Music meant?

Black Music has been the mainstay of modern music. Musically, there is no other style that has so much influence on music or that has given rise to such a rich range of variations. But apart from a musical style, it has been an element of a social revolution, from its beginnings to the present day. In the beginning it was very clear: an identity trait for an oppressed and enslaved group. With its first evolution, it was a reason for breaking down racial barriers: the music of African Americans became an element of attraction for everyone, until in time everyone became their own and became the absolute protagonist. : musical and social barriers are broken. Everyone makes and wants to make Black Music. If we look at evolution, we move from a minority singing of black slaves to music that everyone wants to do everywhere, regardless of skin color, culture, or background. It is one of the first phenomena worldwide. The second evolution came with the liberation of women. In a society with a powerful sexist component, Soul artists such as Aretha Franklin use music to vindicate the role of women in society. Black music has been present in most of the change processes of the 20th century: the anti-Vietnam War movement, anti-globalization movements, sexual liberation, and the recognition of LGTBI groups.

Now, in 2022, many people play black music, even without knowing it. This is an important fact. This is what we consider important to evidence. This is the reason why we make this festival.

Objectives of the Black Music Festival:

Giving visibility to this musical reality and its history: 80% of the population is completely unaware that most of the musical styles they hear today have an origin that goes back to the slaves in the cotton fields of the southern United States. Claim this role and give it importance.

Make it clear that Black Music has nothing to do with the skin color of the person composing or performing it today. It is a very important musical reference that in 150 years has become a world heritage site. From a source of oppression to one of the most important cultural manifestations of all time. Explain the origin, give it visibility and admiration, while giving it universal value

Make present all the styles derived from the common root of Black Music: The old and the present; blues, gospel, rhythm & blues, funk and soul, but also rap, reggae, dancehall and Nu R&B. Past, present and future of Black Music.

Making everyone enjoy this music: Programming classical and historical artists of all these genres as well as current artists. International artists and home artists. Well-known artists and emerging artists.

Carry out complementary, social and training activities that affect society: Black Music Band, Black Music Big Band Junior, Black Music Choir, Casal Black Music….

 

Image
Image
Image
Image
Image
Image