Visitar blackmusicfestival.com no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap mena d’informació de si mateix. En cap cas aquesta web recull dades de mètodes de pagament ni comptes bancàries de cap mena.

Les dades que es requereixen seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per la qual es recullen i seran sotmeses a un tractament automatitzat. Els fitxers estan pensats per gestionar les peticions formulades i respondre-les.

Es podran atendre les sol·licituds respecte a l’exercici del dret de cancel·lació de dades d’identificació dels usuaris mentre aquests ja no desitgin mantenir la seva relació amb gironacappella.cat. Els usuaris poden oposar-se al tractament de les seves dades respecte a la recepció d’informació publicitària dels nostres productes i serveis, donant-se de baixa des dels mateixos butlletins informatius, sempre que ho desitgi. També tenen a la seva disposició la possibilitat de modificar o esborrar personalment les seves dades o fins i tot eliminar completament el seu perfil, iniciant sessió al seu compte, seguint la normativa Europea GDPR o RGPD (Reglament General de Protecció de Dades).

En cas que l’usuari faciliti dades de contacte personals de terceres persones, es compromet a comunicar als titulars d’aquestes dades la present clàusula i a informar-los, prèviament d’aquesta comunicació, de tots els aspectes que s’hi recullen, en especial l’existència del fitxer, les finalitats del tractament i la possibilitat d’exercici de drets. Es prohibeix expressament que els menors d’edat facilitin dades personals sense el consentiment previ dels pares o tutors. En cas de ser menor d’edat i no tenir el consentiment, no faciliti dades personals.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entenem que les seves dades no han estat modificades, i que es compromet a notificar-nos qualsevol canvi i entenem que tenim el seu consentiment per utilitzar-les amb la finalitat de poder fidelitzar la relació entre les dues parts.

MULTI-ART PRODUCCIONS SL garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d’aquesta web en els termes establerts pel REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i en complir-la, garanteix el dret d’accés, rectificació i cancel·lació mitjançant l’inici de sessió al seu compte, correu electrònic (info@blackmusicfestival.com) o per comunicat postal a MULTI-ART PRODUCCIONS SL a c/ Amnistia Internacional s/n 17190 SALT.

Informació addicional (general) 

Epígraf   Informació bàsica   Informació addicional
Responsable del tractament  

Identitat del responsable del tractament:

MULTI-ART PRODUCCIONS SL

NIF: ES- B17704024

 

Dades de contacte del responsable:

MULTI-ART PRODUCCIONS SL

c/ Amnistia Internacional s/n 17190 SALT

info@blackmusicfestival.com

 

 

Finalitat del tractament  

Les dades que es requereixen seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per la qual es recullen.

 

 

Descripció ampliada de les finalitats del tractament:

• Dades d’enviament: seran recollides amb la finalitat de poder lliurar les comandes.

• Dades de facturació: seran recollides amb la finalitat de poder elaborar la factura de la compra corresponent.

• Correus electrònics: seran recollits amb la finalitat d’informar de les activitats derivades de l’empresa, com ara: concerts, gires, festivals, produccions, llançaments de discos, informació d’artistes, promocions i comunicacions en general.

Termini de conservació de les dades:

La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant això, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.

Les dades de correus electrònics amb finalitats informatives seran conservades indefinidament fins a la modificació, eliminació, oposició i/o cancel·lació per part de l’usuari.

Legitimació   REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE   L’usuari té la possibilitat de modificar, esborrar i cancel·lar les seves dades, de manera personal des del seu propi perfil d’usuari, així com demanar informació, modificació i/o cancel·lació prèvia sol·licitud a les dades de contacte del responsable.
L’usuari te a la seva disposició en el seu perfil personal, a demanar informació de la aplicació de la normativa Europea GDPR o RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) mitjançant un formulari de contacte intern i privat en l’esmentada àrea personal.
Destinataris  

Les dades tractades es compartiran únicament amb els diferents departaments de la mateixa empresa, així com a les seves pròpies marques i/o festivals.

No està previst en cap moment la cessió de dades a cap altra empresa d’àmbit nacional, ni internacional.

 

Destinatari de la cessió:

No es preveuen cessions a tercers, únicament de manera interna entre les pròpies activitats de l’empresa:

MULTI-ART PRODUCCIONS SL

Black Music Festival

La Mirona

 

Finalitat de la cessió:

La cessió entre activitats pròpies té la finalitat d’informar de les diverses accions, activitats, concerts, produccions, discos, i/o artistes, de manera informativa.

Moviments internacionals de dades:

No es produeixen.

Transferència internacional:

No es produeixen.

Encarregats del tractament:

Les dades són de responsabilitat única de MULTI-ART PRODUCCIONS SL i podran ser tractades amb proveïdors externs de tractament de bases de dades, i d’enviaments massius de butlletins i/o comunicats electrònics.

Drets de les persones interessades  

Té dret al fet que li confirmem si estem tractant dades seves.

Dret a accedir a les seves dades, rectificar-les si són inexactes o suprimir-les particularment si ja no és necessari tractar-les.

En determinats casos podrà sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.

En determinats casos podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Dret a revocar el consentiment.

 

Manera d’exercir els drets:

AUTOMATITZADA I PERSONAL:

• A través de l’accés a l’apartat personal i privat de cada usuari, iniciant cessió, amb la possibilitat de modificar i/o esborrar les seves dades de manera individual, personal i directa.

• A través de la sol·licitud mitjançant el formulari d’informació GDPR que trobarà l’usuari dins del seu perfil personal.

Sota aquest supòsit la identificació de la persona interessada serà amb el seu usuari i contrasenya, amb la qual és l’única manera d’accedir a aquesta part privada del seu apartat personal.

A TRAVÉS DE PRÈVIA SOL·LICITUD:

• Enviant un correu electrònic a info@blackmusicfestival.com

Enviant una carta a través del correu postal a MULTI-ART PRODUCCIONS SL

c/ Amnistia Internacional s/n 17190 SALT

Haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita que sigui satisfet i, al seu torn, haurà d’acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent.

En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també un document que acrediti la representació i document identificatiu d’aquest.

Si vol disposar d’un model per a això podrà utilitzar un model oficial de l’Agència:

http://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldelciudadano/derechos/index-ides-idphp.php

 

Skip to content